Obecně k profesnímu školení

Od 1. 4. 2008 se zásadně změnilo povinné školení řidičů nákladních automobilů a autobusů co do rozsahu, co do osob, kterých se dotýká i co do poskytovatelů školení.

Povinnost školení podle tohoto zákona vztahuje na řidiče vozidel, kteří řídí vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C, CE, D a DE nebo podskupiny C1, C1E, D1 a D1E nebo řidičské oprávnění uznávané jako rovnocenné.

Pravidelné školení pro držitele nového průkazu profesní způsobilosti řidiče bude následovat nejpozději do roka po vydání nového profesního průkazu a to v rozsahu vždy 7 hodin ročně. Nedoporučujeme nechávat toto školení na poslední chvíli. Školicí středisko musí oznámit 5 dní předem obecnímu úřadu jmenný seznam účastníků školení. Po 5 ročních cyklech školení řidič požádá příslušný obecní úřad o výměnu profesního průkazu. Přitom bude muset doložit, že 5 krát absolvoval roční cyklus 7 hodinového školení.

NOVINKA OD 1. 8. 2011 – profesní průkaz za 35 hodin „obnovovacího školení“

Novela zákona č. 247/2000 Sb. umožňuje získání profesního průkazu po absolvování 35 hodin školení. Novinka se týká pouze těch řidičů, kteří získali řidičské oprávnění skupin C, CE, C1 nebo C1E do 10. 9. 2009 nebo řidičské oprávnění skupin D, DE, D1, D1E do 10. 9. 2008. Podrobnosti najdete v odkazu „Profesní školení“ – „Druhy školení“.Kdo se musí účastnit profesního školení

Koho se týká profesní školení?

Školení se týká řidičů, kteří řídí motorové vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičský průkaz pro skupiny C, CE, D a DE nebo podskupiny C1, C1E, D1 a D1E nebo řidičské oprávnění uznávané jako rovnocenné. Povinnost školení se týká občanů ČR a občanů členských států Evropské unie, kteří mají na území České republiky trvalý pobyt, nebo přechodný pobyt, který trvá alespoň 185 dnů v kalendářním roce, nebo občanů jiného než členského státu Evropské unie kteří vykonává závislou práci pro zaměstnavatele usazeného na území České republiky nebo podnikají na území České republiky,

Koho se školení netýká

Povinnost školení se nevztahuje na řidiče:

a) vozidel, jejichž nejvyšší povolená rychlost nepřesahuje 45 km/h,
b) vozidel používaných ozbrojenými silami České republiky, Policií České republiky, Celní správou České republiky a zpravodajskými službami České republiky,
c) vozidel Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek dobrovolných hasičů, zdravotnické záchranné služby a Správy státních hmotných rezerv,
d) vozidel používaných při zabezpečování civilní ochrany a báňské záchranné služby,
e) vozidel ve zkušebním provozu,
f) vozidel používaných při výcviku podle částí třetí a páté tohoto zákona a při zkouškách podle částí třetí a čtvrté tohoto zákona,
g) vozidel používaných při přepravě věcí, které řidič využije při výkonu své závislé práce nebo podnikání, pokud řízení není hlavním předmětem výkonu závislé práce nebo podnikání řidiče,
h) vozidel používaných pro vlastní potřebu a zemědělských a lesnických traktorů.

Nejvýznamnější výjimka bude podle písmen g) a h). Ze školení vyjímá řidiče vozidel, používaných pro vlastní potřebu. Podle zákona č.111/1994 Sb. o silniční dopravě je doprava pro vlastní potřebu taková doprava, kterou se zajišťuje podnikatelská činnost, k níž je osoba provozující silniční dopravu oprávněna podle zvláštních právních předpisů a při níž nedochází ke vzniku závazkového vztahu, jehož předmětem je přeprava osob, zvířat nebo věcí.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.